Overzicht van lopende studies

Er bestaan verschillende, vaak Engelstalige databanken met gegevens over klinische studies, zowel wereldwijd als in Europa. Zie bijvoorbeeld clinicaltrialsregister.eu en clinicaltrials.gov.

Bekijk hieronder het overzicht welke klinische studies er momenteel lopen.

GIST-studies in Nederland en België:

StrateGIST-1-studie

Officiële naam: A First in Human study of IDRX-42 in participants with metastatic and/or irresectable GIST

Beschrijving: Onderzoek naar de veiligheid en werkzaamheid van IDRX-42. Dat is een nieuw middel dat wordt getest voor de behandeling van uitgezaaide GIST. Dit gebeurt in verschillende lijnen: in de tweede lijn (wanneer imatinib niet meer afdoende werkt), de derde lijn (wanneer sunitinib niet meer afdoende werkt) en de vierde lijn (wanneer regorafenib niet meer afdoende werkt).

Voor wie: patiënten met uitgezaaide GIST en/of niet-operabele GIST, met een KIT-mutatie en bij wie een van de gewone GIST-medicijnen niet meer afdoende werkt.

Welke centra: Antoni van Leeuwenhoek Amsterdam en Erasmus MC Rotterdam

Status: Open

Contact:

Kwaliteit van leven-studie (QoL GIST)

Officiële naam: Kwaliteit van leven-studie (QoL GIST)

Beschrijving: In de meerderheid van de huidige studies wordt gekeken of mensen langer leven door een behandeling, maar wordt er slechts zelden onderzoek gedaan naar het effect op de kwaliteit van leven. Doel van dit onderzoek is uitzoeken welke impact het krijgen van een GIST en de behandeling heeft op de kwaliteit van leven op de langere termijn. Deelname aan het onderzoek bestaat uit het invullen van een eenmalige vragenlijst. De vragen gaan over verschillende onderwerpen waar patiënten in het dagelijks leven mee te maken krijgen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 30 tot 60 minuten. De vragenlijst kan thuis op papier of digitaal ingevuld worden. Het kan zijn dat patiënten al eerder gevraagd zijn om mee te doen aan een vragenlijstonderzoek vanuit het Nederlandse GIST Consortium. De resultaten van dat onderzoek zijn  meegenomen in de samenstelling van de vragenlijst voor deze grootschalige GIST studie. Die patiënten worden dus opnieuw gevraagd om deel te nemen.

Voor wie: Patiënten die gediagnosticeerd zijn met GIST tussen 01-01-2008 en 31-12-2018 en behandeld zijn in één van de vijf GIST centra. Patiënten worden door hun eigen centrum benaderd.

Welke centra: Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam, Radboudumc Nijmegen, Erasmus MC, Rotterdam, LUMC Leiden, UMCG Groningen

Status: Gesloten

Contact:

GALLOP / GALLOP-11

Officiële naam: Validation of mutation analysis in circulating tumour DNA with ddPCR assay as diagnostic and follow up tool for patients with a KIT exon 11 mutated GIST

Beschrijving: Onderzoek naar de vraag of bloedonderzoek een betrouwbaar alternatief kan worden voor CT-scans. Hierbij wordt gezocht naar in het bloed circulerend tumor-DNA dat afkomstig is van afgestorven tumorcellen. Door de aanwezigheid en het niveau van tumor-DNA te meten en volgen kan worden gedetecteerd of er (weer) sprake is van tumoractiviteit, zoals groei van de primaire tumor of van een secundaire mutatie. De verwachting is dat deze methode voor de patiënt niet alleen minder belastend zal zijn, maar dat tumoractiviteit ook eerder kan worden gedetecteerd.

Voor wie: Patiënten met een vastgestelde primaire KIT exon 11 mutatie

Welke centra: UMC Groningen, Leiden UMC, Antoni van Leeuwenhoek, RadboudUMC, Erasmus MC

Status: Gesloten, gegevens worden geanalyseerd.

Contact:

SSG XXII

Officiële naam: Three versus Five Years of Adjuvant Imatinib as Treatment of Patients with Operable GIST

Beschrijving: Fase III studie naar het risico op recidief vergelijken patiënten die 3 jaar en 5 jaar adjuvante behandeling met imatinib (Glivec) krijgen.

Voor wie: Patiënten met een hoog risico GIST die niet is uitgezaaid en die volledig is verwijderd tijdens operatie.

Welke centra: Leiden UMC (coördinatie), Antoni van Leeuwenhoek, RadboudUMC, UMC Groningen

Status: Gesloten voor nieuwe deelnemers

Contact:

DRUP-studie

Officiële naam: Drug Rediscovery Protocol

Beschrijving: Onderzoek naar de effectiviteit van het koppelen van tumorkenmerken en gerichte anti-kankermedicijnen. Binnen deze studie wordt onder meer gekeken naar de werkzaamheid van het middel nilotinib bij GIST met KIT/PDGFR-mutatie.

Voor wie: Patiënten die geen baat meer hebben bij de geregistreerde GIST-middelen

Welke centra: Erasmus MC (Rotterdam), UMCG (Groningen), Antoni van Leeuwenhoek (Amsterdam), Radboud UMC (Nijmegen), LUMC (Leiden)

Status: Open

Contact:

Meer lezen over deze trial? http://www.cpct.nl/drup-drug-rediscovery-protocol-studie/

Therapeutic Drug Monitoring-studie

Beschrijving: “Bij het gebruik van orale antikankermiddelen zoals tyrosinekinaseremmers (TKI’s) is er een grote variabiliteit in blootstelling tussen patiënten onderling en binnen dezelfde patiënt. Desondanks krijgen alle patiënten op dit moment dezelfde standaarddosering. Een groot deel van de patiënten is hierdoor ondergedoseerd (25-50%) of overgedoseerd (> 15%), dit kan leiden tot een verminderde effectiviteit of onnodige toxiciteit. Door middel van therapeutic drug monitoring (sturing van de therapie op basis van bloedspiegels) kan de dosering per individuele patiënt worden geoptimaliseerd. In dit zorgverbeteringsproject meten we op vooraf vastgestelde momenten de concentratie van het geneesmiddel in het bloed. Bij patiënten die een te lage hoeveelheid geneesmiddel in het bloed hebben, kijken we eerst of er iets verbeterd kan worden aan de wijze van inname of aan de overige medicatie. Patiënten waarbij geen verbetering optreedt na het optimaliseren van de medicatie-inname, krijgen – als er geen of weinig bijwerkingen optreden – stapsgewijs een hogere dosering, totdat de dosis in het bloed op het gewenste niveau is. Met dit project willen we onderzoeken of therapeutic drug monitoring in de praktijk haalbaar is en of het leidt tot betere uitkomsten.” http://www.dpog.nl/Lopende-studies/

Voor wie: Patiënten die een TKI (imatinib, sunitinib of regorafenib) slikken

Welke centra: Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam, Radboudumc Nijmegen en Erasmus MC, Rotterdam en UMCG Groningen

Status: Open

Contact: DPOG (Dutch Pharmacology Oncology Group) http://www.dpog.nl/Contact

De impact van het hebben van een GIST en langdurig doelgerichte behandeling op de kwaliteit van leven

Officiële titel: Long-term survivorship challenges of advanced/metastatic GIST patients responding to TKI treatment. 

Omschrijving: De meeste studies kijken vooral of GIST patiënten langer leven door doelgerichte medicijnen, maar er is weinig aandacht voor de impact op de kwaliteit van leven. Het doel van deze internationale studie is om de kwaliteit van leven bij GIST patiënten met uitgebreide of uitgezaaide ziekte, die langdurig worden behandeld met doelgerichte medicijnen, beter in kaart te brengen.

De eerste fase van de studie bestaat uit één op één interviews met GIST patiënten die minimaal 5 jaar worden behandeld met doelgerichte medicijnen. Belangstellenden worden uitgenodigd om in een eenmalig interview vragen te beantwoorden over hun gezondheid en kwaliteit van leven. De inschatting is dat het interview, welke telefonisch of online zal plaatsvinden, ongeveer een uurzal duren. Mocht u geïnteresseerd zijn in deelname, neem dan contact op via onderstaand emailadres.

Het kan zijn dat u al eerder heeft deelgenomen aan een vragenlijstonderzoek of een groepsinterview op de contactdag over ‘therapeutic drug monitoring’. Deze onderzoeken staan los van elkaar en belangstellenden mogen ook aan dit onderzoek deelnemen.

Voor wie: patiënten gediagnosticeerd met GIST, die ten minste 5 jaar worden behandeld met doelgerichte medicijnen (tyrosine kinase remmers), zoals imatinib, sunitinib of regorafenib.

Centra: Internationale studie, gecoördineerd vanuit het Nederlandse Kanker Instituut (NKI)

Status: Open

Contact:

Neobomb-studie

Officiële titel: Een multicentrische, open-label fase I/IIa-studie ter beoordeling van de veiligheid en verdraagbaarheid, lichaamsdistributie, stralingsdosiometrie en antitumoractiviteit van [177Lu]-NeoB toegediend in patiënten met gevorderde solide tumoren met bekende overexpressie van gastrine relaesing peptide receptor (GRPR).

Omschrijving: Het gaat om een studie waarbij radioactief gelabelde behandeling wordt gegevn aan tumoren waarvan de cellen een bepaald eiwit aan hun oppervlakte tot expressie brengen. Dat wordt eerst getest met behulp van een speciale nucleaire scan (Galium-scan).

Voor wie: Patiënten met gevorderde prostaatkanker, borstkanker, longkanker, GIST en gliobastomen

Welke centra: Erasmus MC Rotterdam

Status: Open

Contact: Fase I studieteam van het Erasmus MC: interne.oncologie@erasmusmc.nl

PEAK-studie

Officiële naam: A phase 3 randomized trial of CGT9486 + Sunitinib vs Sunitinib in subjects with GIST

Beschrijving: Vergelijking tussen sunitinib samen met bezuclastinib (CGT9486) enerzijds en alleen sunitinib anderzijds, als tweedelijns behandeling van uitgezaaide of niet-operabele GIST. Deelnemers worden door loting ingedeeld in een van de twee groepen.

Voor wie: Patiënten met uitgezaaide of niet-operabele GIST, en bij wie imatinib niet meer werkt

Welke centra: Antoni van Leeuwenhoek Amsterdam, Erasmus MC Rotterdam, Radboud UMC Nijmegen en UMCG Groningen

Status: Open

Contact: