Disclaimer

Wanneer u deze website van het Patiëntenplatform Sarcomen bezoekt en eventueel gebruik maakt van informatie, betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in deze disclaimer staan beschreven.

Rechten

De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld ter informatie en kan op geen enkele wijze de adviezen van arts of andere (para-)medicus vervangen. De informatie op deze site dient niet te worden gebruikt om een diagnose te stellen met betrekking tot een gezondheidsprobleem. Te allen tijde dient een arts of specialist te worden geraadpleegd.

Stichting Patiëntenplatform Sarcomen streeft naar betrouwbare en actuele informatie voorzien van patiëntperspectief. Ondanks het zorgvuldig samenstellen van de informatie op deze site, kan informatie echter toch niet volledig zijn, achterhaald worden door de wetenschap, vatbaar zijn voor meerdere uitleg of zelfs onjuistheden bevatten. Stichting Patiëntenplatform Sarcomen (de eigenaar van deze site) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van, de toegang tot of de mogelijkheid gebruik te maken van de informatie, noch zal de eigenaar aansprakelijk zijn voor eventuele onvolledige of onjuiste informatie.

Niet alle sites gelinkt aan deze site zijn door de eigenaar gecontroleerd en de eigenaar wijst dan ook iedere verantwoordelijkheid af voor de inhoud van zulke websites en sluit iedere aansprakelijkheid voor eventueel daaruit ontstane schade uit. Gebruik maken van een link gebeurt geheel op eigen risico. De eigenaar behoudt zicht het recht voor om zonder vooraankondiging veranderingen aan te brengen op deze website.

Deze website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten, foto’s en figuren, merken en andere werken die zijn beschermd door rechten van intellectueel eigendom, zoals auteursrechten of merkrechten. De eigendomsrechten berusten bij de eigenaar of een van haar licentiegevers. Ieder ander gebruik dan voor zover uitdrukkelijk toegelaten op grond van de toepasselijk wet- en regelgeving is niet toegestaan. De eigenaar behoudt al haar rechten voor.

Wilt u een foto of een ervaringsverhaal gebruiken? Neemt u dan contact op met info@patientenplatformsarcomen.nl

Privacybeleid

Alle door u aan Stichting Patiëntenplatform Sarcomen verstrekte gegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik door Stichting Patiëntenplatform Sarcomen. Uw gegevens worden door ons conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bewaard en gebruikt, door het Patiëntenplatform Sarcomen of in opdracht van het Patiëntenplatform Sarcomen door derden. Uw gegevens zullen nooit zonder uw toestemming aan anderen ter beschikking worden gesteld of worden gebruikt voor andere zaken dan waarvoor u ze aan ons heeft toevertrouwd.