Belangenbehartiging

Doelstellingen belangenbehartiging 

Belangenbehartiging is een belangrijke doelstelling die zich richt op het verbeteren van de zorg voor sarcoompatiënten. Patiëntenplatform Sarcomen benadert beleidsmakers in onder meer ziekenhuizen, universiteiten en onderzoeksinstellingen. Zij wil dat de belangen van sarcoompatiënten nadrukkelijker in hun besluitvorming worden meegenomen. Het kan hierbij gaan om de behandeling, de zorg en de kwaliteit van leven van sarcoompatiënten.  

Sarcomen zijn zeer divers en zeldzaam. Om die reden is samenwerking zowel nationaal als internationaal van het grootste belang.  

Nationale samenwerking 

Nationaal wordt vooral samengewerkt binnen NFK.  

NFK – Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties 

Patiëntenplatform Sarcomen is lid van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Deze organisatie is voor ons van groot belang.  

De NFK belichaamt de onderlinge samenwerking van alle kankerpatiëntenorganisaties (kpo’s) met name waar het om tumorsoortoverstijgende belangenbehartiging gaat.  

De samenwerking binnen NFK vindt voor een belangrijk deel plaats via deelname aan gezamenlijke werkgroepen. Patiëntenplatform Sarcomen neemt deel aan de volgende werkgroepen: 

  • Expertzorg 
  • Geneesmiddelen 
  • Jongeren en Kanker 
  • Laatste levensfase 
  • Leven met en na kanker 
  • Samen Beslissen 
  • Vrijwilligerscoördinatoren 
  • Wetenschappelijk Onderzoek 

Klik hier om naar de website van de NFK te gaan. 

Patiëntenplatform Zeldzame Kankers 

Binnen de NFK loopt een project ‘Patiëntenplatform Zeldzame Kankers’ (PZK) dat zich richt op patiënten met zeer zeldzame kankers waarvoor geen patiëntenorganisatie bestaat.  

Patiëntenplatform Sarcomen werkt intensief samen met PZK. Kennis en ervaring wordt gedeeld. Patiënten die zich melden met een zeldzame tumor die tot de sarcomenfamilie blijkt te behoren worden naar ons doorgestuurd.  

Samen vragen we meer aandacht voor zeldzame kankers. Gezamenlijk zetten wij ons in voor meer wetenschappelijk onderzoek. De overlevingskansen van mensen met een zeldzame vorm van kanker blijven structureel achter bij die van mensen met een meer algemene tumorsoort. Dit moet anders! 

Klik hier om naar de website van de NFK te gaan. 

DSG – Dutch Sarcoma Group 

Patiëntenplatform Sarcomen heeft een uitstekende samenwerking met de sarcoomspecialisten in de expertisecentra die verenigd zijn in de Dutch Sarcoma Group (DSG). De DSG is al in 2013 opgericht.

Klik hier om naar de website van de DSG te gaan.

Kanker.nl 

Kanker.nl verstrekt betrouwbare informatie over veel verschillende kankersoorten, de behandeling en de gevolgen ervan. 

Klik hier om naar de website van de Kanker.nl te gaan.

KWF Kankerbestrijding 

KWF Kankerbestrijding is een Nederlandse stichting die zich inzet voor bestrijding van kanker. KWF richt zich op wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, patiëntenondersteuning en fondsenwerving.

Klik hier om naar de website van de KWF te gaan. 

NKR – Nederlands Kanker Registratie 

De Nederlandse Kankerregistratie is een rijke bron van betrouwbare en relevante gegevens van patiënten met kanker. De NKR omvat informatie over diagnostiek (de leer het vaststellen van de aard en de ernst van een ziekte) , diagnose (het vaststellen van de aard en oorzaak van een ziekte, tumorkarakteristieken en initiële behandeling.

Klik hier om naar de website van de NKR te gaan. 

MVS – Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (MVS) is een belangrijke instantie voor ons. Daar worden belangrijke beslissingen genomen over de inrichting van onze gezondheidszorg. Om onze belangen op dit niveau effectief te kunnen behartigen is samenwerking tussen kpo’s essentieel en lopen de contacten veelal via de NFK 

Internationale samenwerking 

Sarcomen zijn erg zeldzaam waardoor internationale samenwerking van het grootste belang is. Kennis en data moeten worden gedeeld. Er is meer onderzoek nodig maar fondsen zijn schaars, maar patiëntenaantallen zijn gering. Dit maakt internationale samenwerking noodzakelijk.  

Voor sarcoompatiënten is internationale samenwerking eveneens belangrijk. Patiëntenplatform Sarcomen is actief lid van Sarcoma Patient Advocacy Global Network (SPAGN), de wereldwijde koepel voor sarcoompatiëntenorganisaties. Daarnaast werkt Patiëntenplatform Sarcomen rechtstreeks samen met patiëntenorganisaties die zich richten op specifieke vormen van sarcoom. 

Sarcoomspecialisten en onderzoekers ontmoeten elkaar op internationale congressen zoals ASCO, ESMO, CTOS en EMSOS. Daar worden de nieuwste onderzoeksresultaten gedeeld en ontstaan plannen voor nieuwe samenwerkingsprojecten.  

Ook werd de samenwerking met tumorsoortspecifieke organisaties voortgezet, zoals met: